Stanowisko Fundacji w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta

fot 1

W związku z opublikowaniem na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta (numer z wykazu: UD 364, dalej jako „Projekt ustawy”) oraz skierowaniem go do konsultacji publicznych, Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza wspólnie z Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej przygotowała i przesłała projektodawcy stanowisko zawierające uwagi i postulaty dotyczące zaproponowanej regulacji.

W stanowisku wskazujemy poniższe kwestie:

• Przyjęcie regulacji prawnej, która umożliwi wdrożenie IKP do systemu ochrony zdrowia w Polsce, jest konieczne. Projekt ustawy może spełnić to zadanie. Warto przy tym pamiętać, że IKP stanowi jeden z elementów e-zdrowia, powinno być więc kompatybilne z innymi przyjmowanymi rozwiązaniami. Pożądany kształt całego modelu (ekosystemu) e-zdrowia powinien zostać opisany np. w ramach strategii, co umożliwi zaplanowanie i koordynację działań wdrożeniowych oraz zapewni spójność współdziałających rozwiązań.

• Uwzględniając doświadczenia dotychczasowych projektów informatycznych w ochronie zdrowia, należy od samego początku zaplanować ewolucyjne podejście do budowy i wdrażania IKP – zacząć od węższego zakresu najbardziej pożądanych przez pacjentów funkcjonalności.

• IKP powinno zostać przy tym zaprojektowane pod kątem możliwości sprawnej rozbudowy o kolejne moduły i interfejsy. Tym samym jeden wielki projekt informatyczny podzielony zostałyby na mniejsze, łatwiejsze do realizacji fazy lub podprojekty.

• Zakres funkcji oferowanych przez IKP powinien wynikać z rzeczywistych potrzeb pacjentów i uczestników systemu ochrony zdrowia. W tym zakresie warto rozbudować ocenę skutków regulacji – wskazać realne problemy, które IKP ma rozwiązywać. Obecnie zaproponowany zakres może okazać się niewystarczająco praktyczny oraz organizacyjnie trudny do wdrożenia.

• Środki finansowe, które byłyby przeznaczone na tworzenie systemu zapewniającego możliwości, które nie są obecnie niezbędne, warto przeznaczyć na bardziej priorytetowe dla rozwoju e-zdrowia projekty, np. szersze wdrożenie telemedycyny w publicznej służbie zdrowia oraz wykorzystanie jej potencjału w opiece koordynowanej.

• W ocenie skutków regulacji oraz w późniejszym planowaniu wdrożenia IKP należy uwzględnić bezpośrednie i pośrednie koszty dostosowania infrastruktury, oprogramowania i procesów po stronie podmiotów leczniczych powiązanych z użyciem IKP przez pacjentów (np. przetwarzanie zgód, jednostkowych danych medycznych).

• W dalszych pracach legislacyjnych dotyczących IKP warto zwrócić szczególną uwagę na kwestie zapewnienie powszechnego dostępu do konta, co wiąże się z zaprojektowaniem mechanizmów uwierzytelniania użytkowników. IKP, jako system przetwarzający na dużą skalę wrażliwe dane pacjentów powinien gwarantować ich bezpieczeństwo i poszanowanie prywatności. W tym zakresie wyznacznikiem powinno być RODO, które będzie obowiązywać w okresie, w którym IKP będzie funkcjonować.

Z pełną treścią stanowiska można się zapoznać na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: www.rcl.gov.pl