MISJA TELEMEDYCZNEJ GRUPY ROBOCZEJ

Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza za swój główny cel postawiła odpowiedzialny rozwój telemedycyny zakładający następujące cele cząstkowe:

  • wzrost jakości świadczeń telemedycznych;
  • zwiększenie bezpieczeństwa prawnego związanego z działalnością telemedyczną;
  • rozwój wiedzy i świadomości społeczeństwa (pacjentów, pracowników medycznych, pracodawców i pozostały interesariuszy) w zakresie e-zdrowia, w tym w szczególności w zakresie telemedycyny;
  • implementację świadczeń telemedycznych do publicznej służby zdrowia;
  • wprowadzenie do systemu ochrony zdrowia rozwiązań z zakresu koordynowanej opieki zdrowotnej wykorzystujących rozwiązania z zakresu e-zdrowia, w tym w szczególności udzielanie świadczeń telemedycznych;
  • dostosowanie wymogów prawnych do charakteru działalności telemedycznej, co będzie skutkowało zwiększeniem jej efektywności;
  • ochronę praw osób wykonujących zawody medyczne oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie przysługujących im praw.