O FUNDACJI TELEMEDYCZNA GRUPA ROBOCZA

Powołanie Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza

O Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza:

 TGR stanowi organizację branżową świadczeniodawców, producentów wyrobów medycznych, dostawców IT, Firm farmaceutycznych, ekspertów prawno- medycznych, powołaną w celu wspierania odpowiedzialnego rozwoju telemedycyny. Celami cząstkowymi jest znoszenie głównych barier dla rozwoju telemedycyny, za które uważa się następujące bariery: 

  • Świadomościową – polegającą na braku wystarczającej wiedzy głównych interesariuszy tj. profesjonalistów medycznych oraz pacjentów w przedmiocie potencjału, jakie niesie za sobą telemedycyna
  • Jakościową – polegającą na braku pełnej wiedzy po stronie świadczeniodawców w przedmiocie tego jak w sposób zgodny z przepisami oraz w sposób bezpieczny udzielać świadczeń telemedycznych oraz po stronie pacjentów jak prawidłowo partycypować w świadczeniu
  • Prawną – polegającą na istnieniu otoczenia prawnego, które utrudnia rozwój prawny telemedycyny (choć ta bariera została w dużej mierze zniesiona w 2015 roku)
  • Techniczną – polegającą na niedokończonym procesie informatyzacji służby zdrowia, co skutkuje brakiem możliwości wykorzystania pełnego potencjału telemedycyny – w szczególności poprzez brak informatycznego obiegu informacji o pacjencie oraz e-recepty;
  • Finansową – polegającą na szczątkowym finansowaniu telemedycyny ze środków publicznych

Platforma współpracy działa od czerwca 2015 r. pod nazwą Telemedyczna Grupa Robocza (TGR). Zawiązana została przez świadczeniodawców, producentów wyrobów medycznych, dostawców rozwiązań IT, firm i hurtowni farmaceutycznych a także doradców prawnych i medycznych. Od początku celem funkcjonowania TGR było zarówno zniesienie barier prawnych dla telemedycyny w Polsce, jak i budowanie świadomości społeczeństwa oraz podmiotów publicznych w zakresie możliwości płynących ze stosowania narzędzi telemedycznych w ochronie zdrowia.

Pierwszym efektem działań TGR było przygotowanie przez ekspertów kancelarii DZP oraz lekarzy zajmujących się problematyką telemedycyny – członków Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego działających w ramach spółki Heart Team – kompleksowego raportu pt. „Otoczenie regulacyjne telemedycyny w Polsce – stan obecny i nowe otwarcie”. Raport został zaprezentowany w trakcie panelu telemedycznego odbywającego się w ramach XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy i spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników.

Kancelaria DZP, działając w imieniu Telemedycznej Grupy Roboczej, realizując rekomendacje z ww. Raportu, przedłożyła władzy publicznej propozycje zmian niektórych przepisów prawa, w celu usunięcia wątpliwości w przedmiocie dopuszczalności udzielania świadczeń telemedycznych w Polsce. Propozycje te zostały przyjęte przez Sejm ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1991).

Wejście w życie ww. nowelizacji usunęło większość barier prawnych związanych z udzielaniem świadczeń telemedycznych w Polsce. Obecnie głównym wyzwaniem stojącym przed branżą telemedyczną, w tym również przed Fundacją TGR, jest budowanie świadomości interesariuszy, w szczególności pacjentów, lekarzy i przedstawicieli strony publicznej, co do medycznego potencjału rozwiązań telemedycznych, a także zapewnienie wysokiej jakości udzielania świadczeń telemedycznych oraz zwiększenie udzielania świadczeń telemedycznych poprzez objęcie ich finansowaniem ze środków publicznych.

Pod obecną formułą Fundacja działa od 6 października 2016 r., kiedy został podpisany akt założycielski Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza. Spotkanie fundatorów odbyło się w Warszawie, w siedzibie kancelarii Domański Zakrzewski Palinka (DZP), gdzie w obecności notariusza, członkowie Telemedycznej Grupy Roboczej podpisali akt fundacyjny.

Fundacja TGR stanowi platformę na rzecz konstruktywnego dialogu dotyczącego efektywnego wykorzystywania telemedycyny w systemie opieki zdrowotnej. Pragniemy zaznaczyć, że zależy nam na stworzeniu wspólnego frontu podmiotów działających na rzecz rozwoju telemedycyny, w związku z czym jesteśmy otwarci na nowych członków.